Believe in the future is about to open the second half of the future, composed of popular and cutting-edge units

“Believe in the future” is about to open the second half of the future, composed of popular and cutting-edge units
On May 10th, the fourth half of the “Believing in the Future” online charity show “Special Future” began at 19:30 on time. Like the first half, the chief planner Gao Xiaosong still introduced the highlights of the performance.Gao Xiaosong said, “Believe in the future” will have a second half of the special session in the future. It will consist of two popular and cutting-edge units. In the popular unit, you will hear many performances by Jiang Yingrong, Liu Xijun, Huang Ying, etc .; in the new unit, everyone will watchTo Chen Xuening, Chen Yihan Estelle, Huang Xiaoyun, Wang Ziyi and a series of very outstanding new musicians.[Coordinates in the second half]: Bai Jugang, BlackACE, Chen Xiang, Chen Xuening, Chen Yihan Estelle, Duoliang, Fu Longfei, Caring for Yan, Hong Zhiguang, Huang Xiaoyun, Huang Yali, Huang Ying, Jiang Yingrong, Jeffrey Dong Youlin, Jin Chi, Li Xiaoyun, Liu Meilin, Liu Xijun, Ping An, Qian ZhengHao, sis group, Song Bingyang, Tang Fei, Tang Hanxiao, Tang Jiuzhou, UNINE He Changxi, Wang Zhengliang, Wang Ziyi, Wu Jiacheng, Xu Fangzhou, Xue Kaiqi, Ye Yuhan, Yu Fei, Yun Duo, Zhang Hexuan, Zhang Yuqi, Zhao Youqiao, Zheng Xing.Sauna, Night Net Editor Liu Zhen Wu Longzhen proofreading Li Ming

© All Right Reserved